Obowiązek uzyskania przez sklepy wpisu w rejestrze BDO

Wszyscy przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu torby foliowe, czyli również podmioty prowadzące sklepy i oferujące klientom torby foliowe, muszą uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców, którzy prowadzą jednostki handlu detalicznego lub hurtowego oferujące torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową. Rejestr ten stanowi część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (tzw. BDO).

Rejestr BDO

W bazie danych o odpadach (BDO) gromadzone są informacje o podmiotach, które wprowadzają na rynek produkty, produkty w opakowaniach, oraz gospodarujących odpadami.

W praktyce rejestracji dokonać muszą prawie wszyscy przedsiębiorcy. Nie podlegają jej jednak:

  • osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębi...
Więcej

Czas zarejestrować się w BDO!

Czas zarejestrować się w BDO!

Z dniem 1 stycznia 2020 r. nastąpi elektronizacja Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO). Od tego dnia prowadzenie ewidencji odpadów, prowadzenie rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz sprawozdawczość odbywać się będą wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO.

Oznacza to, że każdy podmiot objęty obowiązkiem rejestracji w bazie powinien do końca 2019 r. złożyć wniosek o uzyskanie wpisu. Obowiązkiem wpisu do rejestru objęte zostały m.in...

Więcej

Etapy i czynności związane z przygotowaniem inwentaryzacji

Etapy i czynności związane z przygotowaniem inwentaryzacji

Zanim jednostki prowadzące księgi rachunkowe przystąpią do sporządzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, są zobowiązane m.in. ustalić stan aktywów i pasywów za pomocą inwentaryzacji. Jej celem jest m.in. sprawdzenie, czy dane wynikające z ksiąg rachunkowych odpowiadają rzeczywistemu stanowi składników majątku i źródeł ich finansowania.

Warunkiem prawidłowo wykonanej inwentaryzacji jest odpowiednie przygotowanie się do niej. Na proces ten składa się kilka czynności. Przy czym zakres prac przygotowawczych może być różny i zależy od wielkości danego podmiotu oraz różnorodności posiadanych przez niego zasobów majątkowych...

Więcej

Niższy PIT już obowiązuje

Niższy PIT już obowiązuje

Z dniem 1 października 2019 r. została obniżona najniższa stawka pdof, a podwyższeniu uległy tzw. pracownicze koszty uzyskania przychodów. Ponadto zmieniona została kwota zmniejszająca podatek – zarówno ta stosowana przez płatników pdof przy poborze zaliczek na podatek, jak i ta uwzględniana w zeznaniu rocznym.

W rozliczeniu za 2019 r. jako najniższa będzie obowiązywała stawka 17,75%. Jednak płatnicy pdof dokonujący świadczeń m.in. ze stosunku pracy i umów zlecenia oraz o dzieło, czy też emerytur i rent opodatkowanych według skali podatkowej, od 1 października do 31 grudnia 2019 r. na etapie poboru zaliczek zobligowani są do stosowania 17% stawki podatku. Dopiero na wniosek podatnika mogą zastosować stawkę 17,75%...

Więcej

Zmiany w regulowaniu płatności z rachunku VAT

Zmiany w regulowaniu płatności z rachunku VAT

Rachunek VAT funkcjonuje w powiązaniu z rachunkiem rozliczeniowym przedsiębiorcy lub prowadzonym dla celów działalności gospodarczej rachunkiem w SKOK. Przeznaczony jest on do obsługi płatności za towar lub usługę z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment. Mechanizm ten polega na rozdzieleniu płatności za nabyte towary czy usługi w ten sposób, że:

  • zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT, natomiast
     
  • zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury dokonywana jest na rachunek bankowy albo rachunek SKOK, dla których jest prowadzony rachunek VAT,...
Więcej

Nowe oznaczenia na fakturze

Nowe oznaczenia na fakturze

Od 1 listopada 2019 r. zaczną obowiązywać zmiany do ustawy o VAT dotyczące mechanizmu podzielonej płatności (MPP). Podstawowym ich celem jest zastąpienie obecnie obowiązującego odwrotnego obciążenia oraz odpowiedzialności podatkowej nabywcy stosowanym obligatoryjnie MPP. Oznacza to, że obligatoryjna forma MPP będzie stosowana w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług, które objęte są obecnie reżimem odwrotnego obciążenia oraz zakresem odpowiedzialności podatkowej, czyli obejmie towary i usługi wymienione w załączniku nr 11, 13 i 14 ustawy o VAT. Szczegółowy wykaz towarów i usług objęty obowiązkowym MPP zawierać będzie nowo dodany do ustawy o VAT załącznik nr 15...

Więcej

Likwidacja odwrotnego obciążenia

Likwidacja odwrotnego obciążenia

Od 1 listopada 2019 r. podatnicy nie będą stosowali w obrocie krajowym mechanizmu odwrotnego obciążenia. Zastąpi go obligatoryjna forma mechanizmu podzielonej płatności (MPP). Będzie ona stosowana w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług, które objęte są obecnie reżimem odwrotnego obciążenia oraz dotychczasowym zakresem odpowiedzialności podatkowej, czyli obejmie towary i usługi wymienione w załączniku nr 1113 i 14 ustawy o VAT. Będzie on dotyczył także transakcji, których przedmiotem są: części i akcesoria do pojazdów silnikowych, węgiel i produkty węglowe, maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria. Szczegółowy wykaz towarów i usług objęty obowiązkowym MPP będzie zawierał nowy załą...

Więcej

Niższa stawka PIT i wyższe koszty pracownicze od 1 października br

Niższa stawka PIT i wyższe koszty pracownicze od 1 października br.

Na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2019 r. Senat uchwalił m.in. ustawę o zmianie ustawy o pdof oraz ustawy o zmianie ustawy o pdof oraz niektórych innych ustaw.

W wyniku nowelizacji ustawy o pdof z dniem 1 października 2019 r. zostanie obniżona stawka PIT z 18% na 17%, przy jednoczesnym zachowaniu stawki 32% dla dochodów ponad 85.528 zł...

Więcej

Zmiany w VAT od 1 września 2019 r.

Zmiany w VAT od 1 września 2019 r.

Od 1 września 2019 r. wejdą w życie przepisy dwóch ustaw nowelizujących przepisy o VAT. Nowelizacje te wprowadzają m.in. przepisy dotyczące nowego elektronicznego wykazu podmiotów, który umożliwiArtykuł zawiera znaków: 12022

Od 1 września 2019 r. wejdą w życie przepisy dwóch ustaw nowelizujących przepisy o VAT. Nowelizacje te wprowadzają m.in. przepisy dotyczące nowego elektronicznego wykazu podmiotów, który umożliwi zainteresowanym dostęp do większej ilości informacji przy weryfikacji danego kontrahenta, zmianę definicji pierwszego zasiedlenia oraz zmianę przepisów dotyczącą importu towarów.

Wykaz zarejestrowanych podatników VAT

Szef KAS od 1 września 2019 r...

Więcej

NIP na paragonie od 1 stycznia 2020 r.

NIP na paragonie od 1 stycznia 2020 r.

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1520) wprowadza liczne zmiany do ustawy o VAT, które w większości zaczną obowiązywać od 1 września 2019 r.

Wśród zmian znalazły się nowe przepisy dotyczące podatników dokonujących sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. Nowelizacja ta wprowadza bowiem ograniczenie prawa do wystawiania faktur na rzecz nabywcy posługującego się NIP do paragonów potwierdzających dokonanie tej sprzedaży, które będą zawierały ten numer. Ma to ograniczyć proceder wystawiania tzw...

Więcej