Działania mające na celu złagodzenie kryzysu spowodowanego pandemią Covid-19 w ramach RPO WK-P 2014-2020 – wsparcie dla przedsiębiorstw

Działania mające na celu złagodzenie kryzysu spowodowanego pandemią Covid-19 w ramach RPO WK-P 2014-2020 – wsparcie dla przedsiębiorstw

2020-06-24 13:30 przez Leszek Nienartowicz

Dotacje

Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego COVID-19 (poddziałanie 1.6.2)

Dla kogo:                     Przedsiębiorstw posiadających status mikro, małego lub średniego, prowadzących działalność na terenie województwa             kujawsko-pomorskiego, które odnotowały spadek dochodu na poziomie co najmniej 25%.

Cel:                             wsparcie działań inwestycyjnych umożliwiających stabilizacji funkcjonowania przedsiębiorców w nowy...

Więcej

nowe matryce vat

https://www.comarch.pl/erp/blog/nowa-matryca-stawek-vat-rewolucja-w-stawkach-vat/?utm_source=newsletter&utm_medium=inmail_link&utm_campaign=newsletter_202006025

Z dniem 1 lipca 2020 r. zacznie w pełni obowiązywać nowa matryca stawek VAT. W obszarze ustalania prawidłowej stawki VAT czekają nas rewolucyjne, nieporównywalne w skali ostatnich lat zmiany.

Kluczowe założenia reformy

Nowa matryca stawek VAT przewiduje w szczególności odejście od funkcjonującej od lat PKWiU 2008, która ma zostać zastąpiona przez 2 różne systemy klasyfikacyjne:

  • Nomenklaturę Scaloną (CN) w zakresie towarów oraz
  • PKWiU 2015 w zakresie usług.

Dodatkowo, ustawodawca wprowadza instytucję tzw. Wiążącej Informacji Stawkowej – dokumentu mającego oficjalnie potwierdzać prawidłowość stosow...

Więcej

Obowiązkowe oznaczanie towarów i usług w nowym JPK_VAT

Obowiązkowe oznaczanie towarów i usług w nowym JPK_VAT

Poradnik VAT nr 17 (497) z dnia 10.09.2019

Zmiana Prawa

Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT wprowadzoną ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1520) już od 1 kwietnia 2020 r. niektórzy podatnicy zobowiązani będą do składania w formie elektronicznej nowego, przekształconego pliku JPK_VAT obejmującego zarówno deklarację VAT (dotyczy VAT-7 i VAT-7K), jak i ewidencję (zakupu i sprzedaży). Obowiązek ten obejmie początkowo tylko dużych przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292), ale od 1 lipca 2020 r. będzie już dotyczył wszystkich podatników.

Nowy plik JPK_VAT podat...

Więcej

Obowiązek uzyskania przez sklepy wpisu w rejestrze BDO

Wszyscy przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu torby foliowe, czyli również podmioty prowadzące sklepy i oferujące klientom torby foliowe, muszą uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców, którzy prowadzą jednostki handlu detalicznego lub hurtowego oferujące torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową. Rejestr ten stanowi część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (tzw. BDO).

Rejestr BDO

W bazie danych o odpadach (BDO) gromadzone są informacje o podmiotach, które wprowadzają na rynek produkty, produkty w opakowaniach, oraz gospodarujących odpadami.

W praktyce rejestracji dokonać muszą prawie wszyscy przedsiębiorcy. Nie podlegają jej jednak:

  • osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębi...
Więcej

Czas zarejestrować się w BDO!

Czas zarejestrować się w BDO!

Z dniem 1 stycznia 2020 r. nastąpi elektronizacja Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO). Od tego dnia prowadzenie ewidencji odpadów, prowadzenie rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz sprawozdawczość odbywać się będą wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO.

Oznacza to, że każdy podmiot objęty obowiązkiem rejestracji w bazie powinien do końca 2019 r. złożyć wniosek o uzyskanie wpisu. Obowiązkiem wpisu do rejestru objęte zostały m.in...

Więcej

Etapy i czynności związane z przygotowaniem inwentaryzacji

Etapy i czynności związane z przygotowaniem inwentaryzacji

Zanim jednostki prowadzące księgi rachunkowe przystąpią do sporządzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, są zobowiązane m.in. ustalić stan aktywów i pasywów za pomocą inwentaryzacji. Jej celem jest m.in. sprawdzenie, czy dane wynikające z ksiąg rachunkowych odpowiadają rzeczywistemu stanowi składników majątku i źródeł ich finansowania.

Warunkiem prawidłowo wykonanej inwentaryzacji jest odpowiednie przygotowanie się do niej. Na proces ten składa się kilka czynności. Przy czym zakres prac przygotowawczych może być różny i zależy od wielkości danego podmiotu oraz różnorodności posiadanych przez niego zasobów majątkowych...

Więcej

Niższy PIT już obowiązuje

Niższy PIT już obowiązuje

Z dniem 1 października 2019 r. została obniżona najniższa stawka pdof, a podwyższeniu uległy tzw. pracownicze koszty uzyskania przychodów. Ponadto zmieniona została kwota zmniejszająca podatek – zarówno ta stosowana przez płatników pdof przy poborze zaliczek na podatek, jak i ta uwzględniana w zeznaniu rocznym.

W rozliczeniu za 2019 r. jako najniższa będzie obowiązywała stawka 17,75%. Jednak płatnicy pdof dokonujący świadczeń m.in. ze stosunku pracy i umów zlecenia oraz o dzieło, czy też emerytur i rent opodatkowanych według skali podatkowej, od 1 października do 31 grudnia 2019 r. na etapie poboru zaliczek zobligowani są do stosowania 17% stawki podatku. Dopiero na wniosek podatnika mogą zastosować stawkę 17,75%...

Więcej

Zmiany w regulowaniu płatności z rachunku VAT

Zmiany w regulowaniu płatności z rachunku VAT

Rachunek VAT funkcjonuje w powiązaniu z rachunkiem rozliczeniowym przedsiębiorcy lub prowadzonym dla celów działalności gospodarczej rachunkiem w SKOK. Przeznaczony jest on do obsługi płatności za towar lub usługę z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment. Mechanizm ten polega na rozdzieleniu płatności za nabyte towary czy usługi w ten sposób, że:

  • zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT, natomiast
     
  • zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury dokonywana jest na rachunek bankowy albo rachunek SKOK, dla których jest prowadzony rachunek VAT,...
Więcej

Nowe oznaczenia na fakturze

Nowe oznaczenia na fakturze

Od 1 listopada 2019 r. zaczną obowiązywać zmiany do ustawy o VAT dotyczące mechanizmu podzielonej płatności (MPP). Podstawowym ich celem jest zastąpienie obecnie obowiązującego odwrotnego obciążenia oraz odpowiedzialności podatkowej nabywcy stosowanym obligatoryjnie MPP. Oznacza to, że obligatoryjna forma MPP będzie stosowana w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług, które objęte są obecnie reżimem odwrotnego obciążenia oraz zakresem odpowiedzialności podatkowej, czyli obejmie towary i usługi wymienione w załączniku nr 11, 13 i 14 ustawy o VAT. Szczegółowy wykaz towarów i usług objęty obowiązkowym MPP zawierać będzie nowo dodany do ustawy o VAT załącznik nr 15...

Więcej

Likwidacja odwrotnego obciążenia

Likwidacja odwrotnego obciążenia

Od 1 listopada 2019 r. podatnicy nie będą stosowali w obrocie krajowym mechanizmu odwrotnego obciążenia. Zastąpi go obligatoryjna forma mechanizmu podzielonej płatności (MPP). Będzie ona stosowana w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług, które objęte są obecnie reżimem odwrotnego obciążenia oraz dotychczasowym zakresem odpowiedzialności podatkowej, czyli obejmie towary i usługi wymienione w załączniku nr 1113 i 14 ustawy o VAT. Będzie on dotyczył także transakcji, których przedmiotem są: części i akcesoria do pojazdów silnikowych, węgiel i produkty węglowe, maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria. Szczegółowy wykaz towarów i usług objęty obowiązkowym MPP będzie zawierał nowy załą...

Więcej