NIP na paragonie od 1 stycznia 2020 r.

NIP na paragonie od 1 stycznia 2020 r.

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1520) wprowadza liczne zmiany do ustawy o VAT, które w większości zaczną obowiązywać od 1 września 2019 r.

Wśród zmian znalazły się nowe przepisy dotyczące podatników dokonujących sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. Nowelizacja ta wprowadza bowiem ograniczenie prawa do wystawiania faktur na rzecz nabywcy posługującego się NIP do paragonów potwierdzających dokonanie tej sprzedaży, które będą zawierały ten numer. Ma to ograniczyć proceder wystawiania tzw...

Więcej

Faktura do paragonu tylko z NIP nabywcy

Faktura do paragonu tylko z NIP nabywcy

Od 1 stycznia 2020 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw. Przepisy tej ustawy wprowadzają m.in. ograniczenia co do możliwości wystawiania faktury do sprzedaży udokumentowanej paragonem fiskalnym.

NIP na paragonie

Nowelizacja ustawy o VAT wprowadzi ograniczenia do wystawiania faktur na rzecz nabywcy posługującego się NIP lub numerem, za pomocą którego jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej, do paragonów potwierdzających dokonanie tej sprzedaży, które będą zawierały ten numer. Z nowo dodanego do art. 106b ust...

Więcej

Podatnicy uprawnieni do zwolnienia z VAT

Od 1 września 2019 r. zacznie obowiązywać część przepisów nowelizacji ustawy o VAT uchwalonej w dniu 4 lipca 2019 r. (tzw. pakiet zmian uszczelniających system VAT). Od tego dnia zostanie rozszerzony wykaz podatników, którzy nie będą mieli możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT (do 200.000 zł rocznego obrotu).

Podatnicy uprawnieni do zwolnienia z VAT

Zwolnieni z VAT są tzw. drobni przedsiębiorcy, czyli przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł...

Więcej

Nowe oznaczenia na fakturze

Od 1 listopada 2019 r. zaczną obowiązywać zmiany do ustawy o VAT dotyczące mechanizmu podzielonej płatności (MPP). Podstawowym ich celem jest zastąpienie obecnie obowiązującego odwrotnego obciążenia oraz odpowiedzialności podatkowej nabywcy stosowanym obligatoryjnie MPP. Oznacza to, że obligatoryjna forma MPP będzie stosowana w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług, które objęte są obecnie reżimem odwrotnego obciążenia oraz zakresem odpowiedzialności podatkowej, czyli obejmie towary i usługi wymienione w załączniku nr 11, 13 i 14 ustawy o VAT. Szczegółowy wykaz towarów i usług objęty obowiązkowym MPP zawierać będzie nowo dodany do ustawy o VAT załącznik nr 15...

Więcej

Dofinansowanie z PFRON wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Dofinansowanie z PFRON wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Pracodawca decydujący się na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej może liczyć na wsparcie w tym zakresie. Do katalogu form wsparcia zaliczyć należy przede wszystkim wypłacane co miesiąc dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Podmiot uprawniony

Z pomocy w formie dofinansowania wynagrodzeń osób niepełnosprawnych skorzystać może każdy pracodawca, bez względu na wielkość zatrudnienia. Jednak jeśli liczba zatrudnianych, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, osiąga 25 osób, wówczas konieczne jest zapewnienie minimum 6% zatrudnienia niepełnosprawnych.

Poza tym, podmiot zatrudniający nie może posiad...

Więcej

Nowe wymagania dla usług fryzjerskich i kosmetycznych

Nowe wymagania dla usług fryzjerskich i kosmetycznych

W odniesieniu do sektora usług fryzjerskich obowiązują przepisy ustawy o chorobach zakaźnych. To samo dotyczy sektora usług kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej. Minister Zdrowia wobec obserwowanego wzrostu liczby zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, pojawiających się także w obszarze świadczenia usług w zakresie pielęgnacji i zdobienia ciała, przygotował projekt nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnohigienicznych przy świadczeniu usług fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej.

Zagrożenia podczas świadczenia usług

Do zagrożeń w trakcie świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych czy związanych z wykonywaniem tatuażu zalicza się w szczególności cho...

Więcej

Indywidualne konta podatkowe od 2020 r.

Indywidualne konta podatkowe od 2020 r.

Każdy podatnik i płatnik będzie miał indywidualny rachunek podatkowy. Trzeba będzie go używać do zapłaty PIT, CIT oraz VAT. Takie rozwiązanie wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r.

Podatki trzeba obecnie wpłacać na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego przeznaczony do obsługi należności z tytułu danego podatku (PIT, CIT, VAT itd.). Oznacza to dla wielu przedsiębiorców konieczność wykonania co miesiąc kilku przelewów podatkowych na różne konta, a w przypadku zmiany urzędu skarbowego – obowiązek wyszukania numerów rachunków bankowych przypisanych nowemu urzędowi skarbowemu.

Sposobem na wyeliminowanie tych uciążliwości mają być indywidualne rachunki podatkowe...

Więcej

Od 1 sierpnia br. zmiana oznaczeń literowych w kasach

Od 1 sierpnia br. zmiana oznaczeń literowych w kasach

Od 1 maja 2019 r. do ustawy o VAT wprowadzono regulacje dotyczące tzw. kas on-line. Nowe przepisy zakładają, że stare kasy będą stopniowo wycofywane z rynku.

Podatnicy, prowadząc ewidencję za pomocą kas rejestrujących, przypisują oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku VAT lub zwolnienia od podatku VAT, przypisanych do nazw towarów i usług, w następujący sposób:

  • literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku VAT w wysokości 22% albo 23%,
     
  • literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku VAT w wysokości 7% lub 8%,
     
  • literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku VAT w wysokości 5%,
     
  • literze „D” – jest przypisana stawka o...
Więcej

Nowe kasy rejestrujące

Nowe kasy rejestrujące
Gazeta Podatkowa nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018
Aleksandra Węgielska

We wrześniu 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów przedstawił projekt zmian do ustawy o VAT. W projekcie tym przedstawiano przepisy, które mają wprowadzić system kas on-line. W dniu 19 grudnia 2017 r. pojawiła się kolejna wersja projektu ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz ustawy – Prawo o miarach. Co przewiduje najnowszy projekt Ministra?

Zmiana zasad wystawiania faktur

Resort finansów zamierzał wprowadzić zasadę, że w przypadku sprzedaży zarejestrowanej w kasie fakturę można by było wystawić (dla innych podatników) wyłącznie jeżeli paragon dokumentujący tę sprzedaż zawierałby NIP nabywcy...

Więcej

Kto od 2019 r. będzie musiał mieć kasę on-line?

Kto od 2019 r. będzie musiał mieć kasę on-line?

W Sejmie RP trwają prace nad projektem z dnia 21 marca 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz ustawy – Prawo o miarach. Podstawowym celem zaproponowanych tam zmian jest wdrożenie rozwiązań pozwalających na prowadzenie przez podatników ewidencji sprzedaży na rzecz osób prywatnych z zastosowaniem nowego rodzaju kas fiskalnych typu on-line.

Projekt zakłada, że kasy rejestrujące z kopią papierową i z elektronicznym zapisem kopii będą stopniowo wycofywane z rynku, jako rozwiązania, które nie spełniają wymogów nowego systemu kas. Nie przewiduje się jednak obowiązku wymiany kas rejestrujących na kasy on-line, poza wyjątkami dotyczącymi określonych branż.

W pierwszej kolejności bezwzględnym obowiązk...

Więcej