Obowiązkowe oznaczanie towarów i usług w nowym JPK_VAT

Obowiązkowe oznaczanie towarów i usług w nowym JPK_VAT

Poradnik VAT nr 17 (497) z dnia 10.09.2019

Zmiana Prawa

Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT wprowadzoną ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1520) już od 1 kwietnia 2020 r. niektórzy podatnicy zobowiązani będą do składania w formie elektronicznej nowego, przekształconego pliku JPK_VAT obejmującego zarówno deklarację VAT (dotyczy VAT-7 i VAT-7K), jak i ewidencję (zakupu i sprzedaży). Obowiązek ten obejmie początkowo tylko dużych przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292), ale od 1 lipca 2020 r. będzie już dotyczył wszystkich podatników.

Nowy plik JPK_VAT podatnicy będą wysyłać w terminie właściwym do złożenia deklaracji VAT. W przypadku podatników rozliczających VAT miesięcznie, będzie to jeden dokument obejmujący część deklaracyjną i ewidencyjną, natomiast podatnicy rozliczający podatek VAT kwartalnie będą składać JPK_VAT za okresy miesięczne, przy czym za dwa pierwsze miesiące kwartału nie będą wypełniać części dotyczącej deklaracji.

Jakie dane podatnik będzie musiał podawać w nowym, przekształconym pliku JPK_VAT? Struktura nowego przekształconego pliku JPK_VAT została określona w projekcie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (znajdującym się na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji www.rcl.gov.pl pod numerem 934). Zgodnie z ww. projektem nowy plik JPK_VAT składać się będzie z części deklaracyjnej oraz ewidencyjnej, w której przewidziano nowe pola.1. Kody identyfikujące niektóre towary i usługi jako elementy ewidencji sprzedaży

Zgodnie z projektem ww. rozporządzenia od 1 kwietnia 2020 r. ewidencja sprzedaży zawierać będzie m.in. oznaczenia identyfikujące dostawy niektórych towarów i świadczonych usług oraz oznaczenia dowodów sprzedaży. Przedstawiamy je w ujęciu tabelarycznym.

» Oznaczenia identyfikujące dostawy poszczególnych towarów oraz świadczonych usług
 

Nazwa towaru lub usługiObowiązkowe oznaczenie
napoje alkoholowe – alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym01
towary, o których mowa w art. 103 ust. 5aa zmienionej ustawy (np. oleje napędowe o kodach CN 2710 19 43, CN 2710 20 11)02
olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz oleje smarowe, pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe i parafina ciekła) oraz smary plastyczne zaliczane do kodu CN 2710 19 99, oleje smarowe o kodzie CN 2710 20 90, preparaty smarowe objęte pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją03
wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym04
odpady – wyłącznie określone w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT05
urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich wyłącznie określone w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT06
pojazdy oraz części samochodowe o kodach wyłącznie CN 8701-8708 oraz CN 8708 10-8708 0907
metale szlachetne oraz nieszlachetne – wyłącznie określone w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VAT oraz w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy o VAT08
leki oraz wyroby medyczne – produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, objęte obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 959 ze zm.)09
budynki budowli i grunty10
sprzedaż wysyłkowa z terytorium krajuSW
usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych11
usługi niematerialne: wyłącznie doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych (head offices), reklamowe, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych12
usługi transportowe i gospodarki magazynowej – sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.113
usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczneEE
transakcje, w których zachodzą powiązania miedzy nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub świadczonych usługTP
WDT w ramach procedury magazynu typu „call-off stock”CS_WDT
WNT w ramach procedury magazynu typu „call-off stock”CS_WNT
dostawa towarów w ramach transakcji łańcuchowejTL
WNT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonejTT_WNT
dostawa towarów poza terytorium kraju w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonejTT_D
dostawa, wewnątrzwspólnotowe nabycie złota inwestycyjnegoAU
świadczenie usług turystyki, rozliczane w procedurze marżyMR_T
dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, rozliczane w procedurze marżyMR_U,Z
WDT następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury 42 (import)I_42
WDT następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury 63 (import)I_63
transfer bonu jednego przeznaczenia dokonanego przez podatnika działającego we własnym imieniuB_SPV
dostawa towarów lub świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bonB_SPV DOSTAWA
usługi pośrednictwa oraz inne usługi dotyczące transferu bonu różnego przeznaczeniaB_MPV PROWIZJA
transakcje objęte mechanizmem podzielonej płatnościMPP

» Oznaczenia dowodów sprzedaży
 

Nazwa dowodu sprzedażyObowiązkowe oznaczenie
dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrującychRO
dokument wewnętrznyWEW
faktura wystawiona na zasadach określonych w art. 106b ust. 3 ustawy o VAT (wystawiona na żądanie nabywcy)FP
faktura wystawiona przez podatnika, który wybrał metodę kasową rozliczeńMK
zgłoszenie celne lub deklaracja importowa, o której mowa w art. 33 b ustawy o VAT dokumentujące import towarów rozliczany zgodnie z art. 33a ustawy o VATIMP_33a
faktura objęta mechanizmem podzielonej płatnościMPP

2. Ewidencja zakupu – nowe oznaczenia dowodów nabycia

Ewidencja zakupu, w odróżnieniu od ewidencji sprzedaży, nie będzie posiadała specjalnych oznaczeń identyfikujących nabycie poszczególnych towarów czy usług. Jednakże wprowadzony zostanie obowiązek odpowiedniego oznaczania dowodów nabycia.

Nazwa dowodu nabyciaObowiązkowe oznaczenie
faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeńMK
faktura VAT RRVAT RR
faktura od podatnika rozliczającego się w formie ryczałtuTX
duplikat fakturyDF
dokument wewnętrznyWEW
faktura uproszczonaFU
faktura objęta mechanizmem podzielonej płatnościMPP

Trudno stwierdzić czy organy podatkowe będą karać podatników za błędy polegające na nieprawidłowym stosowaniu specjalnych oznaczeń identyfikujących dostawy poszczególnych towarów oraz świadczone usługi lub oznaczeń dowodów sprzedaży i zakupu. Należy jednak podkreślić, że ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw zakłada wprowadzenie sankcji w wysokości 500 zł za błędy w wypełnianiu JPK.