Zmiany w naliczaniu składki zdrowotnej przedsiębiorców

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, opłacające podatek według skali podatkowej, liniowy lub IP BOX, w trakcie roku będą opłacały składkę zdrowotną od dochodu ustalanego narastająco jako różnica między przychodem a kosztami uzyskania przychodów, pomniejszonego o kwotę opłaconych w danym roku składek społecznych, o ile nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Tak ustalony dochód będzie pomniejszany o sumę dochodów ustalonych za poprzednie miesiące oraz o różnicę między sumą składek społecznych, zapłaconych od początku roku, a sumą składek odliczonych w poprzednich miesiącach. Miesięczna podstawa wymiaru składki zdrowotnej nie będzie mogła być niższa niż minimalne wynagrodzenie obowiązujące 1 stycznia danego roku...

Więcej

POLSKI ŁAD

Polski Ład: Najważniejsze zmiany podatkowe

Najważniejsze rozwiązania:

  • Historyczny wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł.

Podnosimy kwotę wolną od podatku do 30 tys. zł – będzie taka sama dla wszystkich uprawnionych do korzystania z niej, niezależnie od zarobków. To odważny ruch na rzecz osób mniej zarabiających. Niemal 9 mln Polaków przestanie płacić PIT. PIT, dzięki podniesieniu kwoty wolnej, nie będą płacić osoby najuboższe i prawie 2/3 emerytów i rencistów. Od 2022 r. wysokość progu podatkowego wzrośnie o 40% – z ponad 85 tys. zł do 120 tys. zł. Podatek o stawce 32% płacić będzie o połowę osób mniej niż dotychczas.   Polski Ład to projekt, który wprowadza polski system podatkowy w XXI wiek, równając go z najnowocześniejszymi sy...

Więcej

Od 1 stycznia 2022 r. będą e-faktury

Od 1 stycznia 2022 r. będą e-faktury

Nowe prawo 2022

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 86 (1857) z dnia 28.10.2021, strona 6 – Spis treści »Dział: VAT i akcyzaAutor: Aleksandra Węgielska

W dniu 1 października 2021 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Przepisy tej ustawy mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Od tego dnia mają zacząć obowiązywać przepisy dające podatnikom możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych (e-faktur), jako jednej z dopuszczalnych form dokumentowania sprzedaży – obok obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur papierowych i elektronicznych.

Krajowy System e-Faktur

Zgodnie z definicją dodaną do słownika pojęć znajdującego się w art. 2 ustawy o VAT (Dz...

Więcej

https://www.mojeppk.pl/informacje-ogolne.html

pracownicze plany kapitałowe

Więcej

Sprzedaż na rzecz innych przedsiębiorców, co do zasady, dokumentuje się fakturą, natomiast sprzedaż na rzecz osób prywatnych generalnie powinna zostać potwierdzona paragonem. Przy czym przepisy o VAT nie zabraniają, aby sprzedaż na rzecz innych przedsiębiorców była ewidencjonowana w kasie fiskalnej i dokumentowana dodatkowo paragonem. Przepisy dają także możliwość wystawiania faktur dla osób prywatnych. Jak w takim przypadku trzeba będzie ewidencjonować w nowym pliku JPK_VAT sprzedaż udokumentowaną paragonem, do którego została sporządzona faktura?

Dokumentowanie sprzedaży

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących przez podatników dotyczy tylko sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności ...

Więcej

Rezygnacja pracowników z uczestnictwa w PPK

Rezygnacja pracowników z uczestnictwa w PPK

W 2020 r. naszą firmę obejmą przepisy w zakresie obowiązku wdrożenia PPK. Z pierwszych dyskusji z pracownikami przeprowadzonymi w tym zakresie wynika, że wszyscy zamierzają złożyć deklarację o rezygnacji z uczestnictwa w programie. Czy w takiej sytuacji będziemy musieli zawierać umowy w zakresie PPK?

W 2020 r. obowiązek w zakresie wdrożenia PPK obejmie dwie grupy podmiotów zatrudniających. Będą to zatrudniający co najmniej:

  • 50 osób według stanu ustalonego na dzień 30 czerwca 2019 r.
     
  • 20 osób na dzień 31 grudnia 2019 r.

Fakt, że osoby zatrudnione złożą deklaracje o rezygnacji z uczestnictwa w PPK nie zwalnia pracodawcy z wdrożenia PPK w firmie. Obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK dotyczy bowiem r...

Więcej

Procedura wdrażania PPK

Procedura wdrażania PPK

Podmioty zatrudniające zobowiązane są do wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Moment objęcia przepisami ustawy o PPK uzależniony jest od ich stanu zatrudnienia na określony dzień. Zatem pierwszym krokiem będzie ustalenie stanu zatrudnienia w firmie na określony dzień, tj. 30 czerwca 2019 r., lub 31 grudnia 2019 r.

Stan zatrudnienia

W rozumieniu ustawy o PPK pojęcie osoby zatrudnionej różni się od pojęcia pracownika w rozumieniu Kodeksu pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320). W wyliczeniach należy uwzględniać osoby, które zostały wymienione w art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy o PPK...

Więcej

Jeden pracownik a obowiązek wdrożenia PPK

Jeden pracownik a obowiązek wdrożenia PPK

W ramach działalności gospodarczej zatrudniam jednego pracownika na umowę o pracę. Czy w takiej sytuacji z początkiem 2021 r. muszę wdrożyć PPK?

W opisywanym przypadku istnieje możliwość niewdrażania PPK. Otóż ustawodawca przewidział, że PPK nie musi wdrażać mikroprzedsiębiorca, jeżeli wszystkie zatrudnione w firmie osoby złożą deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Jako mikroprzedsiębiorcę traktuje się tutaj przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 Prawa przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.), czyli takiego, który w co najmniej jednym roku z 2 ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz...
Więcej

Wdrożenie PPK w firmie zatrudniającej na zlecenie

Wdrożenie PPK w firmie zatrudniającej na zlecenie

W mojej firmie zatrudniam wyłącznie zleceniobiorców. Za część z nich odprowadzam tylko składkę zdrowotną. Natomiast za pozostałych obowiązkowe składki emerytalno-rentowe. Czy w moim przypadku obowiązkowe będzie wdrożenie PPK?

PPK będą musiały zostać utworzone przez każdego zatrudniającego co najmniej jedną osobę, za którą odprowadzane są składki emerytalne i rentowe do ZUS. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215) przez osoby zatrudnione należy rozumieć wymienione w tym przepisie osoby podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym ze wskazanych w nim tytułów w Polsce w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych...

Więcej

Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw

Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW 1/GO/2020 z dn. 22.07.2020 r.

UWAGA!! 29.07.2020 – Zmiana dot. FTE – do FTE (liczby osób zatrudnionych) Wnioskodawca może wliczyć właściciela/właścicieli firmy, jeśli można go uznać za osobę samozatrudnioną.
CZYTAJ WIĘCEJ

Sprawdź: 
odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dot. projektu (FAQ).
Sprawdź: video – instrukcja wypełnienia wniosku.

Grant przeznaczony jest dla mikro i małych przedsiębiorstw, w tym osób samozatrudnionych, z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

LIDER PROJEKTU

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

PARTNER PROJEKTU

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.ACEL PROJEKTU
Utrzymanie działalności gospodarczej przez mikro ...

Więcej