https://www.mojeppk.pl/informacje-ogolne.html

pracownicze plany kapitałowe

Więcej

Sprzedaż na rzecz innych przedsiębiorców, co do zasady, dokumentuje się fakturą, natomiast sprzedaż na rzecz osób prywatnych generalnie powinna zostać potwierdzona paragonem. Przy czym przepisy o VAT nie zabraniają, aby sprzedaż na rzecz innych przedsiębiorców była ewidencjonowana w kasie fiskalnej i dokumentowana dodatkowo paragonem. Przepisy dają także możliwość wystawiania faktur dla osób prywatnych. Jak w takim przypadku trzeba będzie ewidencjonować w nowym pliku JPK_VAT sprzedaż udokumentowaną paragonem, do którego została sporządzona faktura?

Dokumentowanie sprzedaży

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących przez podatników dotyczy tylko sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności ...

Więcej

Rezygnacja pracowników z uczestnictwa w PPK

Rezygnacja pracowników z uczestnictwa w PPK

W 2020 r. naszą firmę obejmą przepisy w zakresie obowiązku wdrożenia PPK. Z pierwszych dyskusji z pracownikami przeprowadzonymi w tym zakresie wynika, że wszyscy zamierzają złożyć deklarację o rezygnacji z uczestnictwa w programie. Czy w takiej sytuacji będziemy musieli zawierać umowy w zakresie PPK?

W 2020 r. obowiązek w zakresie wdrożenia PPK obejmie dwie grupy podmiotów zatrudniających. Będą to zatrudniający co najmniej:

  • 50 osób według stanu ustalonego na dzień 30 czerwca 2019 r.
     
  • 20 osób na dzień 31 grudnia 2019 r.

Fakt, że osoby zatrudnione złożą deklaracje o rezygnacji z uczestnictwa w PPK nie zwalnia pracodawcy z wdrożenia PPK w firmie. Obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK dotyczy bowiem r...

Więcej

Procedura wdrażania PPK

Procedura wdrażania PPK

Podmioty zatrudniające zobowiązane są do wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Moment objęcia przepisami ustawy o PPK uzależniony jest od ich stanu zatrudnienia na określony dzień. Zatem pierwszym krokiem będzie ustalenie stanu zatrudnienia w firmie na określony dzień, tj. 30 czerwca 2019 r., lub 31 grudnia 2019 r.

Stan zatrudnienia

W rozumieniu ustawy o PPK pojęcie osoby zatrudnionej różni się od pojęcia pracownika w rozumieniu Kodeksu pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320). W wyliczeniach należy uwzględniać osoby, które zostały wymienione w art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy o PPK...

Więcej

Jeden pracownik a obowiązek wdrożenia PPK

Jeden pracownik a obowiązek wdrożenia PPK

W ramach działalności gospodarczej zatrudniam jednego pracownika na umowę o pracę. Czy w takiej sytuacji z początkiem 2021 r. muszę wdrożyć PPK?

W opisywanym przypadku istnieje możliwość niewdrażania PPK. Otóż ustawodawca przewidział, że PPK nie musi wdrażać mikroprzedsiębiorca, jeżeli wszystkie zatrudnione w firmie osoby złożą deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Jako mikroprzedsiębiorcę traktuje się tutaj przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 Prawa przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.), czyli takiego, który w co najmniej jednym roku z 2 ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz...
Więcej

Wdrożenie PPK w firmie zatrudniającej na zlecenie

Wdrożenie PPK w firmie zatrudniającej na zlecenie

W mojej firmie zatrudniam wyłącznie zleceniobiorców. Za część z nich odprowadzam tylko składkę zdrowotną. Natomiast za pozostałych obowiązkowe składki emerytalno-rentowe. Czy w moim przypadku obowiązkowe będzie wdrożenie PPK?

PPK będą musiały zostać utworzone przez każdego zatrudniającego co najmniej jedną osobę, za którą odprowadzane są składki emerytalne i rentowe do ZUS. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215) przez osoby zatrudnione należy rozumieć wymienione w tym przepisie osoby podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym ze wskazanych w nim tytułów w Polsce w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych...

Więcej

Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw

Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW 1/GO/2020 z dn. 22.07.2020 r.

UWAGA!! 29.07.2020 – Zmiana dot. FTE – do FTE (liczby osób zatrudnionych) Wnioskodawca może wliczyć właściciela/właścicieli firmy, jeśli można go uznać za osobę samozatrudnioną.
CZYTAJ WIĘCEJ

Sprawdź: 
odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dot. projektu (FAQ).
Sprawdź: video – instrukcja wypełnienia wniosku.

Grant przeznaczony jest dla mikro i małych przedsiębiorstw, w tym osób samozatrudnionych, z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

LIDER PROJEKTU

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

PARTNER PROJEKTU

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.ACEL PROJEKTU
Utrzymanie działalności gospodarczej przez mikro ...

Więcej

Działania mające na celu złagodzenie kryzysu spowodowanego pandemią Covid-19 w ramach RPO WK-P 2014-2020 – wsparcie dla przedsiębiorstw

Działania mające na celu złagodzenie kryzysu spowodowanego pandemią Covid-19 w ramach RPO WK-P 2014-2020 – wsparcie dla przedsiębiorstw

2020-06-24 13:30 przez Leszek Nienartowicz

Dotacje

Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego COVID-19 (poddziałanie 1.6.2)

Dla kogo:                     Przedsiębiorstw posiadających status mikro, małego lub średniego, prowadzących działalność na terenie województwa             kujawsko-pomorskiego, które odnotowały spadek dochodu na poziomie co najmniej 25%.

Cel:                             wsparcie działań inwestycyjnych umożliwiających stabilizacji funkcjonowania przedsiębiorców w nowy...

Więcej

nowe matryce vat

https://www.comarch.pl/erp/blog/nowa-matryca-stawek-vat-rewolucja-w-stawkach-vat/?utm_source=newsletter&utm_medium=inmail_link&utm_campaign=newsletter_202006025

Z dniem 1 lipca 2020 r. zacznie w pełni obowiązywać nowa matryca stawek VAT. W obszarze ustalania prawidłowej stawki VAT czekają nas rewolucyjne, nieporównywalne w skali ostatnich lat zmiany.

Kluczowe założenia reformy

Nowa matryca stawek VAT przewiduje w szczególności odejście od funkcjonującej od lat PKWiU 2008, która ma zostać zastąpiona przez 2 różne systemy klasyfikacyjne:

  • Nomenklaturę Scaloną (CN) w zakresie towarów oraz
  • PKWiU 2015 w zakresie usług.

Dodatkowo, ustawodawca wprowadza instytucję tzw. Wiążącej Informacji Stawkowej – dokumentu mającego oficjalnie potwierdzać prawidłowość stosow...

Więcej

Obowiązkowe oznaczanie towarów i usług w nowym JPK_VAT

Obowiązkowe oznaczanie towarów i usług w nowym JPK_VAT

Poradnik VAT nr 17 (497) z dnia 10.09.2019

Zmiana Prawa

Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT wprowadzoną ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1520) już od 1 kwietnia 2020 r. niektórzy podatnicy zobowiązani będą do składania w formie elektronicznej nowego, przekształconego pliku JPK_VAT obejmującego zarówno deklarację VAT (dotyczy VAT-7 i VAT-7K), jak i ewidencję (zakupu i sprzedaży). Obowiązek ten obejmie początkowo tylko dużych przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292), ale od 1 lipca 2020 r. będzie już dotyczył wszystkich podatników.

Nowy plik JPK_VAT podat...

Więcej