Wdrożenie PPK w firmie zatrudniającej na zlecenie

Wdrożenie PPK w firmie zatrudniającej na zlecenie

W mojej firmie zatrudniam wyłącznie zleceniobiorców. Za część z nich odprowadzam tylko składkę zdrowotną. Natomiast za pozostałych obowiązkowe składki emerytalno-rentowe. Czy w moim przypadku obowiązkowe będzie wdrożenie PPK?

PPK będą musiały zostać utworzone przez każdego zatrudniającego co najmniej jedną osobę, za którą odprowadzane są składki emerytalne i rentowe do ZUS. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215) przez osoby zatrudnione należy rozumieć wymienione w tym przepisie osoby podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym ze wskazanych w nim tytułów w Polsce w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Chodzi tu m.in. o:

  • pracowników, o których mowa w art. 2 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040), z wyjątkiem pracowników przebywających na urlopach górniczych i urlopach dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla, o których mowa w art. 11b ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1374 ze zm.), oraz młodocianych w rozumieniu art. 190 § 1 Kodeksu pracy,
     
  • osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą, które ukończyły 18. rok życia,
     
  • osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z art. 750 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
     
  • członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji.

Zatem podmiot zatrudniający wyłącznie zleceniobiorców może być objęty przepisami dotyczącymi PPK, o ile w dacie objęcia przepisami o PPK opłacał za nich obowiązkowe składki emerytalno-rentowe. W praktyce oznacza to tyle, że przy ustalaniu stanu zatrudnienia w wyliczeniach nie należy uwzględniać zleceniobiorców, dla których wykonywana praca nie stanowi obowiązkowego tytułu do ubezpieczeń społecznych. Trzeba więc pominąć np. studentów do 26. roku życia czy zleceniobiorców w razie zbiegu tytułu do ubezpieczeń.

PrzykładNa dzień 30 czerwca 2019 r. w firmie zatrudnionych będzie 57 osób, w tym 17 na umowę zlecenia. Z tym że w przypadku 10 zleceniobiorców przedsiębiorca opłaca wyłącznie składkę zdrowotną, natomiast 7 z nich to studenci w wieku 23-26 lat w rozumieniu przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.Zatem skoro nie podlegają oni obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, to nie uwzględnia się ich w wyliczeniach stanu zatrudnienia. Zatrudnienie na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniesie 40 zatrudnionych.