Jeden pracownik a obowiązek wdrożenia PPK

Jeden pracownik a obowiązek wdrożenia PPK

W ramach działalności gospodarczej zatrudniam jednego pracownika na umowę o pracę. Czy w takiej sytuacji z początkiem 2021 r. muszę wdrożyć PPK?

W opisywanym przypadku istnieje możliwość niewdrażania PPK. Otóż ustawodawca przewidział, że PPK nie musi wdrażać mikroprzedsiębiorca, jeżeli wszystkie zatrudnione w firmie osoby złożą deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Jako mikroprzedsiębiorcę traktuje się tutaj przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 Prawa przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.), czyli takiego, który w co najmniej jednym roku z 2 ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
     
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły w złotych równowartości 2 milionów euro.

Zatem, jeśli zatrudniony przez Czytelnika pracownik złoży mu taką deklarację, to wdrożenie PPK nie będzie konieczne. Co istotne, podmiot zatrudniający w żaden sposób nie może wpływać na decyzję pracownika poprzez nakłanianie go do rezygnacji ani też oferować mu żadnych korzyści z rezygnacji. W myśl przepisów ustawy o PPK nakłanianie osoby zatrudnionej do rezygnacji z oszczędzania w PPK zagrożone jest sankcją finansową w postaci grzywny w wyso