Rezygnacja pracowników z uczestnictwa w PPK

Rezygnacja pracowników z uczestnictwa w PPK

W 2020 r. naszą firmę obejmą przepisy w zakresie obowiązku wdrożenia PPK. Z pierwszych dyskusji z pracownikami przeprowadzonymi w tym zakresie wynika, że wszyscy zamierzają złożyć deklarację o rezygnacji z uczestnictwa w programie. Czy w takiej sytuacji będziemy musieli zawierać umowy w zakresie PPK?

W 2020 r. obowiązek w zakresie wdrożenia PPK obejmie dwie grupy podmiotów zatrudniających. Będą to zatrudniający co najmniej:

  • 50 osób według stanu ustalonego na dzień 30 czerwca 2019 r.
     
  • 20 osób na dzień 31 grudnia 2019 r.

Fakt, że osoby zatrudnione złożą deklaracje o rezygnacji z uczestnictwa w PPK nie zwalnia pracodawcy z wdrożenia PPK w firmie. Obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK dotyczy bowiem również tych podmiotów zatrudniających, którym wszystkie osoby zatrudnione złożyły przed upływem ostatecznego terminu na zawarcie umowy o prowadzenie PPK rezygnację z dokonywania wpłat do PPK.

Wyjątek stanowią mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 Prawa przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292). W tym przypadku, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, pracodawca nie ma obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK. Z tym, że ta grupa zatrudniających objęta zostanie przepisami ustawy o PPK z dniem 1 stycznia 2021 r.

Należy przypomnieć, że jako mikroprzedsiębiorcę traktuje się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.


Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK dostępna jest w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Prawo pracy.