Działania mające na celu złagodzenie kryzysu spowodowanego pandemią Covid-19 w ramach RPO WK-P 2014-2020 – wsparcie dla przedsiębiorstw

Działania mające na celu złagodzenie kryzysu spowodowanego pandemią Covid-19 w ramach RPO WK-P 2014-2020 – wsparcie dla przedsiębiorstw

2020-06-24 13:30 przez Leszek Nienartowicz

Dotacje

Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego COVID-19 (poddziałanie 1.6.2)

Dla kogo:                     Przedsiębiorstw posiadających status mikro, małego lub średniego, prowadzących działalność na terenie województwa             kujawsko-pomorskiego, które odnotowały spadek dochodu na poziomie co najmniej 25%.

Cel:                             wsparcie działań inwestycyjnych umożliwiających stabilizacji funkcjonowania przedsiębiorców w nowych warunkach gospodarczych wynikających z wystąpienia COVID-19

Wartość dotacji:          Jedno przedsiębiorstwo może uzyskać w ramach FUNDUSZU WSPARCIA INWESTYCYJNEGO wsparcie nie wyższe niż równowartość kwoty 60 000,00 zł.

Przedmiotowe wsparcie jest realizowane przez operatora – Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Wydatki przewidziane do finansowania w ramach FUNDUSZU WSPARCIA INWESTYCYJNEGO muszą być zgodne z poniższym katalogiem oraz wpisywać się w dany schemat wsparcia:

 1. a) zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych z dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług lub wprowadzenie nowej metody produkcji/świadczenia usług dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19,
 2. b) zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych z wdrożeniem inwestycji w przedsiębiorstwie uczestniczącym w łańcuchu dostaw produktów i usług istotnych dla przeciwdziałania i ograniczania skutków COVID -19,
 3. c) zakup urządzenia filtrującego powietrze, jako element wyposażenia punktu handlowego.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. wsparcia znajdują się na stronie https://www.tarr.org.pl/projekty/aktualne/fundusz-wsparcia-inwestycyjnego-covid-19/

Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw (poddziałanie 1.6.2)

Dla kogo:                     Przedsiębiorstw posiadających status mikro lub małego, prowadzących działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które odnotował spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży towarów i usług) o co najmniej 70% .

Cel:                             Celem naboru jest wsparcie w postaci finansowania bieżącej działalności (kosztów obrotowych) dla mikro i małych przedsiębiorstw (grantobiorców), których sytuacja pogorszyła się w związku z pandemią COVID-19.

Wartość dotacji:          Wartość wsparcia udzielanego w formie grantu nie przekroczy kwoty 50.000 zł dla jednego przedsiębiorcy, w zależności od wielkości zatrudnienia.

Przedmiotowe wsparcie będzie realizowane przez operatora – Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. i będzie przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego – finansowanie bieżącej działalności firmy, której sytuacja pogorszyła się w związku z COVID-19.

Wysokość wsparcia będzie zależna od ilości zatrudnionych pracowników, zgodnie z przyjętą stawką jednostkową, przy czym nie może przekroczyć kwoty 50.000 zł dla jednego przedsiębiorcy.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. wsparcia znajdują się na stronie www.mojregion.eu oraz na stronie www.kpfp.org.pl (wkrótce).

POŻYCZKI

Pożyczka płynnościowa  (Poddziałanie 1.6.1)

Dla kogo:                    MŚP

Cel:                           pożyczka na kapitał obrotowy

Wartość pożyczki:       do 1 mln zł

Max okres spłaty:       do 6 lat

Oprocentowanie:        od 2,09%

Pożyczka znajduje się obecnie w ofercie Kujawko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego (https://kpfp.org.pl/pozyczki-dla-twojej-firmy/pozyczka-plynnosciowa/)

Już wkrótce możliwe będzie udzielanie pożyczek z obniżonym oprocentowaniem do 0%

Jednocześnie w już podpisanych umowach wprowadzono szczególne środki i rozwiązania na rzecz zabezpieczenia płynności MŚP oraz utrzymania miejsc pracy, tj.

 • dodatkowa karencja w spłacie pożyczki (raty kapitałowe) z wydłużeniem okresu finansowania;
 • zastosowanie tzw. wakacji kredytowych w trakcie obsługi finansowania (kapitał i odsetki) z jednoczesnym wydłużeniem okresu finansowania;

Pożyczka dla Mikroprzedsiębiorstw – Płynność (Poddziałanie 1.4.1)

Dla kogo:                     Mikroprzedsiębiorstwa działające na rynku nie dłużej niż 5 lat dotknięte bezpośrednio skutkami wybuchu pandemii COVID-19, których siedziba i miejsce prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.

Cel:                             pożyczka na kapitał obrotowy

Wartość pożyczki:       do 100 tys. PLN

Max okres spłaty:       do 6 lat

Oprocentowanie:        od 0%

Obecnie jest prowadzona procedura wyboru pośrednika finansowego przez Menadżera Funduszu Funduszy- Bank Gospodarstwa Krajowego , w najbliższych tygodniach produkt powinien być dostępny. Informacje do uzyskania na stronie: https://pozyczkiunijne.bgk.pl/oferta-pozyczek-unijnych/kujawsko-pomorskie/ oraz wybranego Pośrednika Finansowego (wkrótce)

Jednocześnie w już podpisanych umowach wprowadzono szczególne środki i rozwiązania na rzecz zabezpieczenia płynności MŚP oraz utrzymania miejsc pracy, tj.

 • dodatkowa karencja w spłacie pożyczki (raty kapitałowe) z wydłużeniem okresu finansowania;
 • zastosowanie tzw. wakacji kredytowych w trakcie obsługi finansowania (kapitał i odsetki) z jednoczesnym wydłużeniem okresu finansowania;

Pożyczka na zmianę modelu biznesowego/pożyczka płynnościowa  (Poddziałanie 1.5.1)

Planowana jest pożyczka płynnościowa.

Obecnie trwa proces programowania zasad wyboru Pośrednika Finansowego. Produkt z komponentem płynnościowym powinien być dostępny na rynku za kilka tygodni. Informacje do uzyskania na stronie: https://pozyczkiunijne.bgk.pl/oferta-pozyczek-unijnych/kujawsko-pomorskie/ oraz wybranego Pośrednika Finansowego (wkrótce)

Jednocześnie w już podpisanych umowach wprowadzono szczególne środki i rozwiązania na rzecz zabezpieczenia płynności MŚP oraz utrzymania miejsc pracy, tj.

 • dodatkowa karencja w spłacie pożyczki (raty kapitałowe) z wydłużeniem okresu finansowania;
 • zastosowanie tzw. wakacji kredytowych w trakcie obsługi finansowania (kapitał i odsetki) z jednoczesnym wydłużeniem okresu finansowania;

Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach (Działanie 3.2)

Dla kogo:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • duże przedsiębiorstwa, w których większość udziałów lub akcji posiada władza regionalna, działające w obszarach wskazanych jako inteligentne specjalizacje regionu oraz pod warunkiem lokalizacji inwestycji na obszarze objętym ochroną uzdrowiskową lub ochroną z tytułu ustawy o ochronie przyrody (dotyczy obszarów Natura 2000
  i parków krajobrazowych).

Cel: finansowanie kapitału obrotowego w powiązaniu z umowami pożyczkowymi finansującymi inwestycje w zakresie efektywności energetycznej.

Wartość pożyczki:      

 • do 5 mln PLN dla pożyczek inwestycyjnych
 • do 50% kwoty powiązanej pożyczki inwestycyjnej dla pożyczek na kapitał obrotowy

Max okres spłaty:

 • do 15 lat dla pożyczek inwestycyjnych
 • do 6 lat dla pożyczek na kapitał obrotowy

Średnie Oprocentowanie:      

 • dla inwestycji skutkujących efektywnością energetyczną od 25% do 60% – oprocentowanie 0,5% w skali rocznej;
 • dla inwestycji skutkujących efektywnością energetyczną powyżej 60% – oprocentowanie 3% w skali rocznej.

Produkt inwestycyjno-płynnościowy powinien być dostępny na rynku za kilka tygodni. Informacje do uzyskania na stronie Pośrednika Finansowego (https://www.pekao.com.pl/male-i-srednie-firmy/Oferta-unijna/Kredyt-energooszczedny.html).

Uwaga: Wszystkie pożyczki „covidowe” mogą być zawierane do 31 grudnia 2020 roku, chyba że okres ten zostanie przedłużony na podstawie prawa UE i, w stosownym przypadku, prawa krajowego wdrażającego to prawo UE.

Wsparcie realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy (Działanie 8.1)

Dla kogo:

 • mikro-, małych i średnich przedsiębiorców zatrudniających pracowników,
 • przedsiębiorców będących osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników,
 • organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Cel: realizacja nowego instrumentu dotyczącego dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne przez starostę powiatu.

Nabory wniosków na wsparcie prowadzą Powiatowe Urzędy Pracy a pula środków na te działania to ok. 87 mln zł ( współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Fundusz Pracy).  

wuptorun.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzb-wynagrodzenia

wuptorun.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzc-samozatrudnieni

wuptorun.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zze-organizacje