Nowe oznaczenia na fakturze

Nowe oznaczenia na fakturze

Od 1 listopada 2019 r. zaczną obowiązywać zmiany do ustawy o VAT dotyczące mechanizmu podzielonej płatności (MPP). Podstawowym ich celem jest zastąpienie obecnie obowiązującego odwrotnego obciążenia oraz odpowiedzialności podatkowej nabywcy stosowanym obligatoryjnie MPP. Oznacza to, że obligatoryjna forma MPP będzie stosowana w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług, które objęte są obecnie reżimem odwrotnego obciążenia oraz zakresem odpowiedzialności podatkowej, czyli obejmie towary i usługi wymienione w załączniku nr 11, 13 i 14 ustawy o VAT. Szczegółowy wykaz towarów i usług objęty obowiązkowym MPP zawierać będzie nowo dodany do ustawy o VAT załącznik nr 15. Przy czym obowiązkowym stosowaniem MPP będą objęte płatności dotyczące faktur dokumentujących transakcje dokonane pomiędzy podatnikami, których jednorazowa wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15.000 zł lub równowartość tej kwoty.

Podkreślić należy, że podatnik stosujący obowiązkowo MPP będzie musiał na fakturze umieścić specjalne oznaczenie w postaci zapisu „mechanizm podzielonej płatności” będącego informacją, że przedmiotowa faktura, z uwagi na przedmiot transakcji, jak i kwotę, powinna zostać zapłacona z zastosowaniem MPP. Brak tego oznaczenia na fakturze może spowodować nałożenie na jej wystawcę sankcji w wysokości 100% kwoty VAT wykazanego na tej fakturze. Zdaniem Ministerstwa Finansów brak tego oznaczenia może generować nieprawidłowości w obrocie towarami/usługami polegające na pomijaniu stosowania MPP i w rezultacie wystąpienia ryzyka znikania podatników wraz z nieodprowadzonym VAT.

Ponadto wprowadzono sankcję dla nabywcy, który pomimo ciążącego na nim obowiązku uregulowania kwoty podatku VAT wykazanej na fakturze MPP, ureguluje tę kwotę w inny sposób. Sankcja za ten czyn będzie wynosić także 100% kwoty podatku wykazanego na takiej fakturze.